Platnosť a účinnosť odo dňa 20.01.2022, pre elektronický obchod www.attra.sk

1. Výklad a význam pojmov

1.1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len“ VOP“) upravujú vzťah medzi spoločnosťami attra, s.r.o., so sídlom Klincová 2136/35 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 52063798, IČ DPH: SK2120892686, zapísaným v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sro, vložka č. 133405/B ďalej len „dodávateľ“ a zákazníkmi firmy attra, s.r.o., ďalej len „odberateľ“ v oblasti predaja produktov uvedených na webovej stránke www.attra.sk. Dodávky tovaru sa uskutočnia na základe týchto všeobecných obchodných podmienok a to za predpokladu, že medzi predávajúcim a kupujúcim nebude uzatvorená špeciálna zmluva.

1.2. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v plnom rozsahu, pokiaľ si predávajúci a kupujúci nedohodnú v písomnej zmluve niektoré podmienky inak.

1.3. Aktuálne obchodné podmienky sú zverejnené na webových stránkach predávajúceho a ich platnosť je uvedená v tomto dokumente.

1.4. Kontaktná adresa a pracovná doba Dodávateľa – prevádzka spoločnosti attra, s.r.o. a skladu: Klincová 2136/35 821 08 Bratislava, Pracovná doba: Pondelok – Piatok: 8:00 do 17:00 hod.

1.5. Odberateľ – fyzická alebo právnická osoba organizovaná podľa zákonov Slovenskej republiky, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť v zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).

1.6. Registrácia – V rámci registrácie Dodávateľ odosiela Odberateľovi heslo a login Odberateľa za účelom obchodovania, a to pri právnických osobách do vlastných rúk člena štatutárneho orgánu spoločnosti alebo splnomocneného zástupcu spoločnosti, resp. pri fyzických osobách do vlastných rúk živnostníka alebo zodpovedného zástupcu živnostníka (ďalej len “Registrovaný“). Registrovaný zodpovedá za zneužitie prideleného hesla a loginu (zamestnanec, živnostník, tretia osoba v prevádzke podnikateľa,…) v rozsahu skutočnej škody, ktorá takým konaním Dodávateľovi vznikla. V prípade akejkoľvek zmeny Odberateľa (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania, adresa prevádzkarne, zmena v personálnom obsadení štatutárnych orgánov, splnomocnených zástupcov, rozhodnutí o zlúčení, splynutí, rozdelení spoločností, resp. predaji podniku Odberateľa alebo jeho časti, rozhodnutí o vstupu do likvidácie a o začatí konkurzného konania na majetok Odberateľa), v zmysle ustanovení Zmluvy, je Odberateľ povinný preukázateľne oznámiť uskutočnenie takej zmeny do 10 dní odo dňa jej účinnosti. Pri nesplnení tejto povinnosti je Dodávateľ oprávnený požadovať od Odberateľa zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.

 2. Ceny

2.1. Cena: Odberateľské ceny sú zverejňované pravidelne na Webovej stránke. Ceny zodpovedajú aktuálnym nákupným podmienkam Dodávateľa, skladovej situácii a rozsahu obchodnej spolupráce s Odberateľom. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu Odberateľských cien. Dojednanú cenu však nie je možné meniť po prijatí objednávky Odberateľa, okrem prípadu, ak iné ustanovenie Zmluvy a VOP neustanovuje inak.

3. Objednávanie tovaru

3.1. Odberateľ je oprávnený objednávať ním určené množstvo tovaru len spôsobom a v súlade s cenovou tvorbou Dodávateľa (ďalej len “objednávka“). Odberateľ zasiela objednávku tovaru prostredníctvom Webovej stránky www.attra.sk, po zadaní prideleného registračného čísla a loginu Odberateľa. Objednávka Odberateľa podľa objednávkového formulára zverejneného na Webovej stránke Dodávateľa musí obsahovať:

obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO ak bolo pridelené, v prípade registrácie zahraničnej právnickej alebo fyzickej osoby identifikačné číslo známe v štáte registrácie, fax, telefón, e – mail, identifikáciu osôb (titul, meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo, prípadne telefonický, resp. mailový kontakt) oprávnených konať v mene právnickej osoby, resp. identifikáciu zodpovedného zástupcu v prípade fyzickej osoby – živnostníka,

špecifikáciu tovaru, spôsob balenia a požadované množstvo,

podmienky dodania tovaru (miesto určenia a dátum odberu).

3.2. Objednávka Odberateľa sa stáva pre Odberateľa záväznou okamihom jej odoslania. Bezodkladne po akceptácii objednávky a príprave tovaru na odoslanie (resp. osobné prevzatie) je Dodávateľ povinný vytlačiť dodací list obsahujúci špecifikáciu tovaru objednaného Odberateľom. Kúpna zmluva vzniká okamihom potvrdenia objednávky zo strany Dodávateľa. Pri objednávke tovaru je Odberateľ povinný uviesť akceptovaný spôsob dodania tovaru v rámci systému, v ktorom tovar objednal. Dodávateľ spôsobom určeným Odberateľom doručí tovar na Odberateľom určenú adresu.

Odberateľ nie je oprávnený zrušiť alebo odvolať objednávku po čase, kedy bola potvrdená Dodávateľom.

3.3. Potvrdenie objednávok: Predávajúci je povinný po prijatí objednávky ju do 48 hodín písomne potvrdiť. Pokiaľ nie je objednávka potvrdená do jedného týždňa, považuje sa za nedoručenú. U odmietnutých objednávok je kupujúcemu odoslané potvrdenie o odmietnutí objednávky.

3.4. Zrušenie objednávky: V prípade stornovania objednávky vyžadujeme písomné zrušenie objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo účtovať kupujúcemu storno poplatok vo výške 50% z kúpnej ceny bez DPH. V prípade že objednávka je písomne stornovaná potom, čo bol tovar dodaný a kupujúcemu bola vystavená faktúra, predávajúci si vyhradzuje právo účtovať kupujúcemu náklady spojené so spätnou prepravou tovaru resp. kupujúci dopraví tovar na vlastné náklady.

3.5. Objednanie atypického tovaru resp. tovaru na mieru: V prípade objednania neštandardného /atypického/ tovaru je kupujúci povinný podpísať vyhlásenie o 100% odobratí daného tovaru /tzv. NCNR – Non Cancellable, Not Returnable dokument /, ktorý vystaví predávajúci kupujúcemu pri objednaní tovaru. Táto objednávka sa potom riadi ustanoveniami v danom NCNR dokumente a zároveň všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti attra, s.r.o.

3.6. Zápožičky: Predávajúci môže poskytnúť tovar kupujúcemu na dohodnutú dobu formou zápožičky. Zvyčajná doba zápožičky je 14 kalendárnych dní, ak nie je dohodnuté inak v Zmluve o zapožičaní tovaru. Kupujúci vystaví štandardnú písomnú objednávku so žiadosťou o zapožičaní tovaru. Tovar je kupujúcemu dodaný na základe Zmluvy o zapožičaní tovaru. Ak sa kupujúci nerozhodne o kúpe zapožičaného tovaru, je povinný tento tovar vrátiť najneskôr v posledný deň zápožičky do sídla predávajúceho. Pokiaľ tak neučiní, tovar mu bude automaticky vyfakturovaný na 15. deň zápožičky a to vrátane poplatku za zápožičku vo výške 10 EUR + DPH 20%.

Na žiadosť kupujúceho môže predávajúci predĺžiť dobu zápožičky o ďalších 14 kalendárnych dní. Maximálna doba zápožičky však nesmie presiahnuť 28 kalendárnych dní. V prípade vrátenia poškodeného, nefunkčného alebo inak znehodnoteného zapožičaného tovaru , predávajúci je oprávnený vyfakturovať všetok tento tovar kupujúcemu spolu s poplatkom za zápožičku vo výške 10 EUR + DPH 20%.

4. Doba a spôsob dodania

4.1. Dodanie predmetu objednávky: Kupujúci je povinný odobrať pripravený tovar bez zbytočného odkladu. Tovar je možné odobrať v sídle kupujúceho alebo bude dodaný kupujúcemu. V obidvoch prípadoch je kupujúci povinný skontrolovať stav dodávky a prevziať tovar podpisom na dodacom či prepravnom liste. Kupujúci s predávajúcim sa môže v jednotlivých obchodných prípadoch dohodnúť, že miestom plnenia zmluvy môže byť miesto, ktoré určí odberateľ. Dodací termín sa predlžuje o dobu, po ktorú je kupujúci v omeškaní so splnením svojich zmluvných povinností vo vzťahu k predávajúcemu.

Pri prevzatí tovaru je Odberateľ povinný bezodkladne skontrolovať množstvo a typ tovaru a či tovar nie je mechanicky poškodený. Dodávateľ nezodpovedá za škody spôsobené pri preprave tovaru.

V prípade prevzatia zjavne poškodeného alebo nefunkčného tovaru je Odberateľ povinný postupovať v súlade s platným Reklamačným poriadkom Dodávateľa.

Dodávateľ je povinný dodať tovar, ktorý je uvedený na webovej stránke www.attra.sk a má status na sklade, Odberateľovi v lehote 4 pracovných dní. Do uvedených lehôt sa započítavajú len pracovné dni. Lehota na dodanie tovaru začína plynúť okamihom odoslania objednávky.

Dodanie tovaru bude podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností Dodávateľa realizované v uvedenom termíne. V prípade, že Dodávateľ si je vedomý možnosti omeškania upozorní Odberateľa na túto skutočnosť. Zároveň oznámi náhradný termín dodania tovaru. Odberateľ nie je oprávnený uplatniť náhradu škody z prípadného omeškania Dodávateľa. Ak Dodávateľ nedodá tovar ani v náhradnom termíne, je Odberateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

Tovar je dodaný vo vhodnom obale primeranému druhu tovaru a pre dohodnuté dopravné podmienky sú zabezpečené tak, aby sa zabránilo poškodeniu tovaru v priebehu dopravy. Obaly a náklady na balenie sú v nákladoch predávajúceho. Použitý obal a fixačné materiály sa vracajú, iba ak je to písomne dohodnuté.

4.2. Reklamácia predmetu objednávky: Zistené rozdiely v množstve dodaného tovaru musia byť písomne oznámené predávajúcemu najneskôr počas nasledujúceho pracovného dňa po dodaní tovaru. Za písomnú formu sa považuje list alebo potvrdená e-mailová správa. V prípade osobného prevzatia tovaru kupujúcim na firemnej predajni je kupujúci na rozdiely v množstve dodaného tovaru povinný predávajúceho upozorniť ihneď pri preberaní tovaru. Akékoľvek neskoršie reklamácie v množstve dodaného tovaru, ako je vyššie uvedené, nebude predávajúcim akceptované. 

5. Platobné podmienky

5.1. Splatnosť: Kupujúci je povinný uhradiť cenu za dodaný predmet plnenia v lehote splatnosti faktúry. Na základe dohody medzi kupujúcim a predávajúcim môže dôjsť k odlišným lehotám splatnosti v závislosti na množstvách odberu v kalendárnom roku a na základe predošlej platobnej disciplíny odberateľa. Vždy je platná lehota splatnosti uvedená na faktúre.

Splatnosť vystavených faktúr je 7 kalendárnych dní od vystavenia. V ojedinelých prípadoch je možné splatnosť predĺžiť na základe žiadosti Odberateľa, resp. dohodou zmluvných strán. Maximálna povolená splatnosť závisí okrem iného aj na platobnej disciplíne Odberateľa. V prípade, že Odberateľ je v omeškaní s úhradou faktúr, Dodávateľ si vyhradzuje právo splatnosť znížiť opäť na štandardných 7 kalendárnych dní.

Dodávateľ je oprávnený poskytnúť minimálny finančný limit objednávky na nákup na faktúru jednotlivým Odberateľom. Výšku minimálneho finančného limitu na nákup na faktúru určuje výhradne Dodávateľ.

Finančné náklady – Dodávateľ umožňuje rozsiahlejšie financovanie odberateľských projektov prostredníctvom predĺženia splatnosti faktúr. Model financovania je založený na oddelení ceny tovaru od nákladov na financovanie jednotlivých obchodných prípadov (predĺžená splatnosť).

5.2. Nový zákazník: Novým zákazníkom bude tovar vydaný na dobierku, až po zaplatení v hotovosti alebo po uskutočnenej bezhotovostnej platbe dopredu /formou predfaktúry/. Po uskutočnení prvých 3 nákupov v hotovosti alebo platbou vopred, je možné dohodnúť ďalšie platby kúpnej ceny na faktúru so splatnosťou 7 kalendárnych dní. Dátumom splatnosti sa rozumie dátum pripísania platby kupujúceho na účet predávajúceho.

5.3. Omeškanie s platením kúpnej ceny: v prípade oneskorenej úhrady faktúry (po termíne splatnosti) zo strany Odberateľa, je Dodávateľ oprávnený požadovať od Odberateľa úroky z omeškania v zmysle Obchodného zákona platného v prvý deň omeškania Odberateľa, a to za každý aj začatý deň omeškania.

Neskoré úhrady faktúr sú Dodávateľom penalizované penalizačnou faktúrou. Penalizačná faktúra sa vystavuje mesačne v prípade, že v danom mesiaci Odberateľ uhradil aspoň jednu faktúru po splatnosti.

5.4. Vlastnícke právo: Vlastnícke právo k dodanému produktu prechádza na kupujúceho až po jeho úplnom zaplatení. Kupujúci akceptuje túto výhradu prechodu vlastníckeho práva a súčasne vyhlasuje, že si je vedomý všetkých právnych dôsledkov týkajúcich sa prechodu vlastníckeho práva.

5.5. Faktúra – daňový doklad – na tovar objednaný u Dodávateľa sa vystavuje faktúra, ktorá obsahuje všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov na území Slovenskej republiky. Zároveň obsahuje identifikačné údaje Odberateľa podľa registrácie Odberateľa v príslušnej zákonom stanovenej evidencii, referencie na objednávku Odberateľa, spôsob dopravy a primárny kontakt. Cash doklad sa vystavuje v prípade platby v hotovosti v sídle, resp. prevádzkach Dodávateľa a obsahuje všetky náležitosti potrebné pre daňový doklad pri platbe v hotovosti. Štandardne sa faktúra odosiela Odberateľovi s tovarom, pri osobnom prevzatí tovaru Odberateľ dostáva spolu s dodacím listom aj faktúru. Na základe požiadavky Odberateľa je možné faktúru odoslať poštou aj na inú ním uvedenú adresu.

„Elektronická faktúra – Elektronická faktúra je riadna Faktúra vystavená podľa §74 zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorú Dodávateľ vystavuje výlučne elektronicky a posiela ju Odberateľovi elektronickou poštou alebo prostredníctvom iných elektronických prostriedkov výmeny alebo sprístupňovania údajov medzi Dodávateľom a Odberateľom ako osobitný súbor vo formátoch .pdf alebo .xml alebo v inom vhodnom formáte určenom Dodávateľom. Dodávateľ je oprávnený vystavovať a posielať Odberateľovi Faktúru aj elektronicky vo forme Elektronickej faktúry, pričom Odberateľ potvrdením VOP a/alebo podpisom Zmluvy o obchodných vzťahov udeľuje Dodávateľovi svoj výslovný a neodvolateľný súhlas s vystavovaním, posielaním a doručovaním Elektronickej faktúry v súlade s §71 odsek 1 písmeno b) zákona o dani z pridanej hodnoty.

5.6. Tovarový dobropis – vystavuje sa Odberateľovi v prípade, že došlo k chybnému objednaniu tovaru zo strany Odberateľa alebo bol dodaný nekompletný alebo poškodený tovar.

5.7. Finančný dobropis – vystavuje sa v prípade dodatočných zliav v rámci marketingových akcií vyhlásených Dodávateľom a za predpokladu splnenia požadovaných kritérií na zľavu.

6. Doprava

6.1. Poplatok za dopravu sa účtuje individuálne podľa aktuálnych cien dopravcov v závislosti na váhe a hodnote prepravovaného tovaru.

6.2. Cena za dopravu sa automaticky zobrazuje pri dokončení objednávky z webovej stránky www.attra.sk .

6.3. Doprava zdarma – Odberateľ má právo na dopravu zdarma v prípade celkovej objednávke nad 1000,00 EUR bez DPH v cenníkových cenách a platí len na území Slovenskej republiky.

7. Záruka

7.1. Záruka: Dodávateľ poskytne Odberateľovi záruku v dĺžke trvania uvedenej v záručnom liste, t.j. v dĺžke trvania akú poskytuje výrobca tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Odberateľom. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovaru alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním alebo vyššou mocou.

7.2. Zodpovednosť: Predávajúci nie je zodpovedný za akékoľvek straty, ktoré kupujúcemu vznikli v dôsledku s neodbornou inštaláciou.

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť predstavujú udalosti, ktoré predávajúci pri starostlivosti, ktorú je možné od neho vyžadovať, nemôže odvrátiť, napr. vojna, stávky, rôzne opatrenia úradov, prírodná udalosť, ďalej predávajúcim nezavinené oneskorené dodávky materiálu a podobné udalosti vyššej moci, ktoré narušia plnenie zmluvných povinností.

8. Odstúpenie od zmluvy

8.1. Podmienky odstúpenia od zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

9. Záverečné ustanovenia

9.1. VOP sa stávajú záväznými pre obidva zmluvné strany dňom podpisu Zmluvy. VOP platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na Webovej stránke Dodávateľa. Dodávateľ si vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu VOP bez predchádzajúceho súhlasu Odberateľa. Tieto VOP rušia medzi zmluvnými stranami skôr dojednané VOP zverejnené na Webovej stránke do času zverejnenia týchto VOP na Webovej stránke Dodávateľa.

Odoslaním objednávky sa Odberateľ zaväzuje, že akceptuje výšku cien podľa cenníkov Dodávateľa za tovar, expedičných a dopravných nákladov, Všeobecné obchodné podmienky, Reklamačný poriadok Dodávateľa v znení platnom v deň potvrdenia objednávky Dodávateľom.

Odberateľ týmto udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov Odberateľa v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov v objednávke informačného systému Dodávateľa. Odberateľ udeľuje súhlas dobrovoľne, slobodne a vážne, bez tiesne a nápadne nevýhodných podmienok. Odberateľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté údaje v zadanej objednávky sú pravdivé. Elektronická forma poskytnutého súhlasu nie je písomnou formou v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.